Offentlige krav


Arbeidsmiljøloven.

Når man skal se på hvilke offentlige krav som gjelder for dimmensjonering av førstehjelpsutstyr i arbeidslivet er det naturlig å ta en titt på Arbeidsmiljøloven

Denne hadde tidligere en egen paragraf som satte krav til dette, men denne er nå fjernet. Men flere av lovens paragrafer sier noe om behovet for førstehjelpsutstyr på alle arbeidsplasser.

§ 1-1. Lovens formål.

Lovens formål er:

 • a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet
 • b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet
 • c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon
 • d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet
 • e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

§ 2-1.Arbeidsgivers plikter.

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt.

§ 3-1.Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

(2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:

 • a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
 • b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
 • c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen
 • d) under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak
 • e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov
 • f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær
 • g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c
 • h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, herunder om krav til dokumentasjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

§ 3-2.Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten.

(1) For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:

 • a) at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig
 • b) at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte
 • c) sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav.

(2) Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk.

(3) Hvis det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for liv eller helse, skal det utarbeides en skriftlig instruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes.

(4) Departementet kan gi forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragraf. Departementet kan også i forskrift gi nærmere bestemmelser om personlig verneutstyr, herunder om:

 • a) utforming, merking mv.
 • b) bruk, vedlikehold mv.
 • c) prøving, sertifisering og godkjenning
 • d) godkjenning av organer som skal utøve kontroll knyttet til produksjon av personlig verneutstyr.

Departementet kan i forskrift fastsette at reglene om personlig verneutstyr også skal gjelde for produsent, importør og leverandør.

§ 4-4.Krav til det fysiske arbeidsmiljøet.

(1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

(2) Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon. Det skal legges til rette for variasjon i arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig gjentakelsesarbeid. Ved oppstilling og bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr skal det sørges for at arbeidstaker ikke blir utsatt for uheldige belastninger ved vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling o.l.

(3) Maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot skader.

(4) Innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Eventuelle husordensregler skal fastsettes i samråd med representanter for arbeidstakerne.

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf og kan herunder bestemme at reglene skal gjelde for utleiere av lokaler o.l.

 


 

Arbeidstilsynet.

Videre er det naturlig å se på hva Arbeidstilsynet sier om førstehjelp i arbeidslivet. De har gitt ut en egen veiledning om dette - "Arbeidstilsynets veiledning nr. 176, Førstehjelpsutstyr".

Førstehjelpere.
 
På alle arbeidsplasser bør det til enhver tid være et passende antall utdannede førstehjelpere. Disse må også få utdypet instruksjon i førstehjelp om mer spesielle ulykker, helseskader og sykdommer som kan forekomme på arbeidsplassen. Førstehjelperne bør få gjenoppfrisket førstehjelpskunnskapene med 1-1½ års mellomrom.
 
Stasjonær enhet.
 
Dette er førstehjelpsutstyr beregnet til en arbeidsplass, eller deler av denne, med inntil 50 personer. Antall enheter som er nødvendig, må også stå i forhold til lokalitetene (arbeidstakernes innbyrdes plassering med hensyn til blant annet avstand, forskjellige etasjer og lignende).
 
 
Utrykningsenhet.
 
Der hvor bedriftens virksomhet er spredt over større områder, bør det i tillegg til de stasjonære enhetene anskaffes en lett transportabel beredskaps-/utrykningsenhet. Denne enheten brukes når ulykken skjer i noen avstand fra den stasjonære enheten. Den bør være forseglet og kompletteres hver gang forseglingen er brutt.
 
 
Spesielle forhold.
 
Hvor det foreligger fare for spesielle arbeidsulykker og/eller helseskader, må førstehjelpsutstyret suppleres med henblikk på å dekke slike behov. Det kan for eksempel være behov for utstyr og medisin til behandling av akutte forgiftninger. Det kan også være behov for spesielt utstyr til kunstig åndedrett. På markedet finnes det i dag lettbetjente oksygenapparater. Mere avanserte oksygenapparater bør anskaffes i samråd med helsepersonell/spesialopplært personell og bare nyttes av helsepersonell/spesialopplært personell.
 
Det bør foruten vanlig førstehjelpsutstyr og oksygenapparat/surstofflaske, også finnes skinner og bårer, i den utstrekning det kan antas å bli bruk for slikt utstyr. Det er praktisk, og spesielt aktuelt i bedrifter med høy skadefrekvens, med eget førstehjelpsrom med vask.
 
På arbeidsplasser der det er fare for sprut av etsende stoffer i øynene, må førstehjelpsutstyret suppleres med utstyr for øyeskylling. Fortrinnsvis vannkran med mulighet for å kunne spyle oppover med bevegelig armatur eller nøddusj; øyeskylleflaske er mindre egnet. Vannstrålen skal være bløt og gi rikelig vannmengde. Til skylling under transport til sykehus eller annen helseinstitusjon, brukes øyeskylleflasker med fysiologisk (0.9 % NaCl) saltvann. Øyeskylleflaskene må ha romtemperatur. Antall flasker som er nødvendig, avhenger av transporttiden.
 
Arbeidsplasser med lang transporttid til medisinsk kyndig hjelp kan ha nytte av et utvidet sortiment.
 
Oppbevaring av utstyr.
 
Førstehjelpsutstyret bør vanligvis oppbevares i lett tilgjengelige skap, gjerne med glassdør. Skapet skal stå under oppsyn av en skikket person. Innholdet må kompletteres til enhver tid. Pass på holdbarhetsgrenser. Sterilt bandasjemateriell er vanligvis holdbart i 5 år. Om nødvendig skal skapet låses eller forsegles. Med passende mellomrom bør skapet rengjøres.)
 
Orienterende plakater.
 
Like ved skap med førstehjelpsutstyr bør det være en plansje som ved instruktive tegninger og kortfattet tekst gir opplysninger om førstehjelpsarbeid.
 
I virksomheter hvor det kan oppstå spesielle forgiftninger, bør det finnes en plakat med forholdsregler og aktuelle tiltak ved forgiftninger, nær førstehjelpsskapet. Giftinformasjonen på Ullevål sykehus kan kontaktes hele døgnet på telefon 22 59 13 00.
 
Katastrofeberedskap.
 
For virksomheter hvor det kan være fare for katastrofer eller katastrofelignende ulykker, for eksempel gassutbrudd, eksplosjoner og annet, henviser vi til «Storulykkeforskriften», best.nr. 562.
 
Alarmøvelser bør avholdes med passende mellomrom.
 
Industribedrifter med mere enn 40 ansatte skal ha et industrivern. Alt personell i industrivernet skal blant annet beherske livreddende førstehjelp. Nærmere råd og informasjon gis av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, telefon 23 08 85 30. Se også www.nso.no.